گوش از 3 بخش مختلف تشکیل شده است:

goosh

 

گوش خارجی:
این بخش شامل لاله گوش (بخشی که از بیرون قابل مشاهده است) و مجرای گوش می باشد. آنچه که ما نویز می نامیم در واقع امواج صوتی هستند که در هوا جریان می یابند و به وسیله لاله گوش جمع آوری می شوند و از طریق مجرای گوش به سمت پرده صماخ هدایت می شوند.پرده گوش انعطاف پذیر و دارای غشای دایره ای است. زمانی که امواج به آن برخورد می کنند به ارتعاش در می آید.


گوش میانی:
حفره ای پر از هوا می باشد که به وسیله پرده گوش و یا همان پرده صماخ از گوش خارجی جدا شده است. در گوش میانی سه استخوانچه کوچک وجود دارد. چکشی، سندانی و رکابی. این استخوانچه ها همراه با پرده گوش ارتعاش می یابند و امواج صوتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.


گوش داخلی:
شامل حلزون گوش است اندامی شبیه به حلزون، پر از مایع که هزاران تار عصبی نازک در آن وجود دارد . عملکرد مکانیکی استخوانچه ها موجب حرکت این مایع و تحریک تارهای عصبی می گردد . سپس تارهای عصبی تکانه های الکتریکی را از طریق عصب شنوایی به مغز می فرستند تا در آنجا این تکانه هابه صدا تبدیل شوند.