در اين آزمون پاسخهاي شنوايي ساقه مغز فرد ثبت مي شود هدف از انجام اين تست كسب آستانه هاي شنوايي و تعيين محل ضايعه بعد از حلزون گوش يا عصب شنوايي مي باشد . با ارائه انواع محرك ها آستانه دقيق شنوايي بدست مي آيد . اين آزمون در تشخيص پاتولوژي هاي عصب گوش , تومرهاي آكوستيك , كودكان , افراد سالمند و افرادي كه قادر به همكاري نيستند و يا همكاري ضعيفي دارند بيشترين كاربرد را دارد .
دستگاه پيشرفته vivosonic integrity دستگاه مورد استفاده در كلينيك سمعک بهین آوا مي باشد كه وجه تمايز آن با ساير دستگاههاي قابليت بي سيم بودن آن است كه بدين وسيله نويزهاي الكتريكي و مغناطيسي حذف مي گردد و هنگام انجام تست كودكان و افراد پر حركت نيازي به خوابانيدن و يا بيهوش كردن ندارد و وضعيت سيستم شنوايي نوزاد و يا كودك هنگام بازي كردن و نشستن در بغل والدين و ساير وضعيت ها مورد بررسي قرار مي گيرد .